Federal Programs and Accountability

Federal Programs

Federal Programs Administrative Staff

Katherine Hyder

Director of Federal Programs

katherinehyder@carterk12.net

423-547-4000


Jan Back

Accountability

janback@carterk12.net

423-547-4007


Karen Blevins

Secretary/Bookkeeper

karenblevins@carterk12.net

423-547-4008

Allison Timbs

Student Support Coordinator

allisontimbs@carterk12.net

423-547-4063


Pam Cox

ESSER Coordinator

pamelacox@carterk12.net
Jack Jaynes

Testing Coordinator

jackjaynes@carterk12.net

423-547-4000